Strona tymczasowo niedostępna...

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla Klientów biura

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, przekazuję Państwu informacje dotyczące zakresu i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych:
  • Administratorem danych osobowych jest Adam Kisiel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A-DOM Biuro Obsługi Nieruchomości Adam Kisiel z siedzibą w Poznaniu (61-381), os. Armii Krajowej 95, telefon: 507323627, mail: biuro@adom-nieruchomosci.pl, NIP 5782803080.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f, RODO i będą wykorzystywane:
            – w celu zawarcia i realizacji Umowy przez Administratora lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy,
            – w celu wykonania usługi świadczonej przez Administratora na rzecz osoby, której dane są przetwarzane,
            – w celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora oraz osób trzecich
  • W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane i przekazywane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes a także podmiotom współpracującym z Administratorem w celu wykonania Umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Do podmiotów tych należą notariusze, doradcy finansowi, inni pośrednicy w obrocie nieruchomościami, architekci, deweloperzy, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu – przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, tj. przez okres 10 lat.
  • Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
  • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi zawarcie lub wykonanie Umowy.